profile-bg

Regulamin

REGULAMIN DOSTĘPU DO USŁUGI PPV
TEATRU LALEK ARLEKIN IM. HENRYKA RYLA W ŁODZI

 

§ 1

 

Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa w języku polskim zasady świadczenia usługi płatnego dostępu do treści audiowizualnej, oferowanej przez Teatr Lalek Arlekin im. Henryka Ryla w Łodzi z siedzibą przy ul. 1-go Maja 2, 90-718 Łódź, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury RIK UMŁ nr 19/94 NIP: 724-000-35-27, REGON: 000279189. Usługa, o której mowa jest realizowana na stronie internetowej pod adresem https://arlekino.teatrarlekin.pl .

§ 2

  1. Usługa PPV – audiowizualna usługa medialna na żądanie typu „pay–per–view” (tzn. płatność za obejrzenie konkretnej treści), świadczona odpłatnie przez Teatr Lalek Arlekin im. Henryka Ryla w Łodzi jako jednorazowa usługa, polegająca na zapewnieniu użytkownikowi dostępu do zakodowanego pojedynczego Wydarzenia, udostępnianego odpłatnie poprzez stronę pod adresem https://arlekino.teatrarlekin.pl  .
  2. Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta z usług systemu PPV Teatru Lalek Arlekin im. Henryka Ryla w Łodzi.
  3. Wydarzenie – spektakl lub inne wydarzenie, zrealizowane przez przez Teatr Lalek Arlekin im. Henryka Ryla w Łodzi i umieszczone w serwisie.
  4. Zamówienie – czynność Użytkownika poprzedzająca Autoryzację i aktywację Usługi PPV, na zasadach i w formie określonej niniejszym Regulaminem.
  5. Autoryzacja – identyfikacja Użytkownika przez system płatności internetowych Tpay należącej do spółki Krajowy Integrator Płatności S.A. ul. Św. Marcina 73/6 61-808 Poznań, weryfikacja oraz potwierdzenie możliwości naliczenia Opłaty za Usługę PPV, której pozytywny wynik jest warunkiem skorzystania z Usługi PPV.
  6. Okres Dostępu – określony przez Teatr Lalek Arlekin im. Henryka Ryla w Łodzi przedział czasowy, umożliwiający odtworzenie Wydarzenia, począwszy od pierwszego logowania w otrzymanym przez Użytkownika linku aktywacyjnym.
  7. Opłata – należność pieniężna od Użytkownika na rzecz Teatr Lalek Arlekin im. Henryka Ryla w Łodzi z tytułu świadczenia Usługi PPV, w kwocie każdorazowo podawanej przy danym Wydarzeniu, płatna na zasadach i w formie określonych w niniejszym Regulaminie.

§ 3

1. Do skorzystania z Usługi PPV uprawniony jest Użytkownik, który posiada sprawny sprzęt z obsługą technologii HTML5 oraz dostępem do Internetu. Odtworzenie Wydarzenia jest możliwe za pośrednictwem komputerów PC, urządzeń mobilnych, oraz telewizorów typu smart TV z obsługą HTML5.
2. Zamówienie dokonywane jest za pomocą strony internetowej https://arlekino.teatrarlekin.pl .
3. W celu skorzystania z Usługi PPV Użytkownik powinien dokonać Zamówienia na stronie https://arlekino.teatrarlekin.pl oraz Opłaty za pośrednictwem systemu płatności internetowych Tpay należącej do spółki Krajowy Integrator Płatności S.A. ul. Św. Marcina 73/6 61-808 Poznań. Zamówienie zostanie zrealizowane niezwłocznie po opłaceniu usługi w portalu Tpay. Użytkownik otrzyma dostęp do usługi za pomocą poczty elektronicznej na adres podany podczas składania zamówienia.
4. Teatr Lalek Arlekin im. Henryka Ryla w Łodzi nie bierze odpowiedzialności za opóźnienia wynikające podczas weryfikacji płatności w systemie Tpay.
5. Użytkownikowi nie przysługuje zwrot Opłaty w całości, ani w części w przypadku braku pełnego dostępu do Wydarzenia w całym Okresie Dostępu, spowodowanego opóźnieniem użytkownika w dokonaniu Zamówienia.
6. Zamówienie wymaga podania imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu oraz hasła. Adres e-mail Użytkownika i wpisane hasło będą służyć do logowania w celu obejrzenia Wydarzenia, do którego Użytkownik wykupił dostęp. Użytkownik jest zobowiązany do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
7. Przed Zamówieniem Usługi PPV, Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem dostępnym na stronie https://arlekino.teatrarlekin.pl/regulations .
8. Zamówienie Usługi PPV jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
9. Zakup umożliwia dostęp do Wydarzenia w systemie PPV.
10. W czasie korzystania z Usługi PPV mogą wystąpić krótkie przerwy w ciągłości obrazu lub dźwięku spowodowane zakłóceniami niezależnymi od Teatru Lalek Arlekin im. Henryka Ryla w Łodzi.
11. Wydarzenie może być wykorzystane przez Użytkowników jedynie do użytku osobistego, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie wyłącznie do celów prywatnych, niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, na terytorium Unii Europejskiej.
12. Zakupiony dostęp może być odtworzony na jednym urządzeniu w tym samym czasie.
13. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z systemu PPV Teatru Lalek Arlekin im. Henryka Ryla w Łodzi w sposób zgodny z obowiązującym prawem oraz z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

§ 4

1. Wydarzenie udostępnione w Usłudze są chronione na podstawie przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
2. Po uzyskaniu dostępu Użytkownik może jedynie oglądać Wydarzenie, bez możliwości jego pobrania lub zapisu.
3. Transmisje posiadają system bezpieczeństwa wykorzystujący rozwiązania techniczne zabezpieczające informacje cyfrowe przez pobraniem.

§ 5

1. Użytkownikowi przysługuje prawo reklamacji w momencie niedostępności systemu PPV lub jego awarii.
2. Warunkiem uwzględnienia reklamacji jest brak logowania w systemie PPV.
3. Reklamacja nie przysługuje w przypadku występowania krótkich przerwy w ciągłości obrazu lub dźwięku, spowodowanych zakłóceniami niezależnymi od Teatru Lalek Arlekin im. Henryka Ryla w Łodzi.
4. Reklamacje zostaną rozpatrzone w ciągu 14 dni od momentu jej złożenia.
5. Reklamacje można składać pod adresem sekretariat@teatrarlekin.pl na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
6. Niezwłocznie po uwzględnieniu reklamacji użytkownik otrzyma zwrot środków o wartości zakupionego dostępu.

§ 6

1. Regulamin dostępny jest na stronie  https://arlekino.teatrarlekin.pl/regulations oraz w siedzibie Teatru Lalek Arlekin im. Henryka Ryla w Łodzi.
2 Korzystanie z Usługi dozwolone wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej.
3. Teatr Lalek Arlekin im. Henryka Ryla w Łodzi zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy ustawy Kodeks Cywilny.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2021 r.

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU

FORMULARZ REKLAMACJI

*********** 

 

...........................................................

(miejscowość, data)

..................................

...................................

...................................

(imię, nazwisko i adres użytkownika usługi)

                                                                                                                               ...................................

                                                                                                                               ...................................

                                                                                                                               ...................................

                                                                                                                             (nazwa Teatru i adres)

                                                                                                                                                   

 

 

REKLAMACJA USŁUGI

 

          Działając w imieniu własnym składam reklamację związaną z realizacją usługi polegającej na …………………… (proszę dokładnie opisać na czym polegała usługa) wykonanej dnia …………………... (proszę wskazać datę).

             Informuję, że zawarta umowa została wykonana w sposób nieprawidłowy. Uchybienia w sposobie wykonania umowy polegają na ……………………….   (należy dokładnie wskazać i opisać na czym polegały uchybienia w jakości wykonanej usługi).

Opisane przeze mnie nieprawidłowości potwierdzają następujące dowody, które załączam do niniejszego pisma ….…… (należy przedstawić dowody, potwierdzające nieprawidłowe wykonanie usługi – może być to dokumentacja fotograficzna, oświadczenia świadków itp.).

             W związku z powyższym żądam  …………………………… (należy wskazać żądanie, np. obniżenie ceny, ponowne wykonanie usługi, zwrot opłaty).

                                                                                                                                      ………………………………………….

                                                                                                                                     (czytelny podpis składającego reklamację)

 

 

Załączniki:

dowody, które potwierdzą niewłaściwe wykonanie usługi, np. zdjęcia